Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

VA Studio с одобрено проектно предложение

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 одобри проектното предложение на „ВА“ ООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“ Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.